0 položek / 0 ks
0 Kč
Váš nákupní košík
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

platné a účinné od 9.7.2014

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností WERTO s.r.o. . Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

- Je-li kupující smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

- Je-li kupující smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Kupující tímto prohlašuje , že se s těmito obchodními podmínkami seznámil předtím, než si objednal vybrané zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou kupující uzavírá s prodávajícím, kterým je spol. WERTO s.r.o.. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. 


1. Uzavření smlouvy

1.1 Kupující objednáním zboží u prodávajícího vyjadřuje zájem uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu. Potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena. 

Pozn.: veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.2 Obsahem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami a závazek kupujícího toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu včetně všech stanovených poplatků (viz body 2.1 až 2.3).

1.3 Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě (tj. na potvrzené objednávce).

1.4 Prodávající se zavazuje, že zboží bude odpovídat normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, bude mít vlastnosti obvyklé pro daný druh zboží a bude vybavené českými návody k obsluze a záručními listy.

1.5. Kupní smlouva se řídí českým právním řádem. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v této objednávce, včetně všech poplatků, ceny za dopravu a včetně ekologického poplatku za elektroodpad. 

 

2. Cena zboží, platební podmínky

2.1 Ceny zboží jsou uvedeny u každé položky v e-shopu. Tyto ceny obsahují zákonnou DPH a jsou závazné pouze pro objednání zboží prostřednictvím e-shopu. Prodávající má právo tyto ceny změnit, přičemž pro určení kupní ceny je rozhodující cena, která je uvedena na potvrzené objednávce.

2.2 Ceny v e-shopu neobsahují ekologický poplatek za elektroodpad a náklady na dopravu zboží, které jsou připočítány zvlášť.

2.3 Náklady na dopravu účtované kupujícímu jsou odvislé od přepravce, objemu a hmotnosti zboží, a přepravní vzdálenosti. Náklady na dopravu zboží ke kupujícímu po celém území České republiky hradí prodávající v případě, když cena objednávky přesáhne hodnotu 5 000,- Kč včetně DPH.

Pozn.: Prodávající využívá zejména služeb společností PPL a Toptrans a při účtování ceny za přepravu zboží ke kupujícímu se řídí obchodními podmínkami, zejména tarify a sazbami těchto společností, se započítáním slev, které u těchto společností má nasmlouvány.

2.4 Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupní cena musí být zaplacena jedním z následujících způsobů:
a) platbou v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (na dobírku)
b) platbou předem, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti WERTO s.r.o. na základě zaslané faktury
c) při osobním odběru - platbou v hotovosti.

2.5 V případě, že se jedná o zboží v ceně nad 20 000 Kč vč. DPH nebo o zboží, které se vyrábí na objednávku, prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím při objednávce zaplacení zálohy ve výši 50 % až 100 % z ceny zboží. Tato zaplacená záloha bude odečtena z ceny na konečné faktuře za zboží.

Pozn.: zbožím vyráběným na objednávku se rozumí takové zboží, u kterého zpravidla existuje více variant provedení (např. barva, typ motoru, velikost), a/nebo které prodávající ani výrobce nemá běžně skladem (typicky se jedná o dražší modely dřezů, odsavačů, spotřebičů aj.). 

 

3. Dodání zboží

3.1 V případě, že zboží je na skladě, prodávající zajistí přepravu zboží ke kupujícímu na jím udanou adresu v objednávce do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení závazné objednávky, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že objednané zboží aktuálně není na skladě v České republice, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

Pozn.: Termíny dodání se pohybují obvykle v rozmezí od 2 týdnů až do 6 týdnů (zejména u velkých kuchyňských spotřebičů).

3.2  Pokud objednané zboží nelze z důvodů nezávislých na prodávajícím v předpokládaném termínu dodat, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu bez zbytečného odkladu zboží rovnocenné nebo lepší co do druhu, kvality a ceny. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou kupující souhlasit, závazek prodávajícího dodat zboží, kterého se dodatečná nemožnost plnění týká, bez dalšího zaniká. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a zároveň je povinen vrátit mu úhradu za toto zboží, kterou již kupující zaplatil.

3.3 Odeslání a doručení objednaného zboží (předmětu smlouvy) proběhne v předem dohodnutý pracovní den v rozmezí od 8:00 hodin obvykle do 18:00 hodin (Toptrans), resp. až do 21:00 hod (PPL). Doručení bude provedeno pracovníkem přepravní společnosti, který zboží dopraví ke vchodu (podle platných obchodních podmínek každého z přepravců). Manipulace se zbožím u kupujícího, jako vynášení do bytu nebo kanceláře, není v přepravném zahrnuto.

3.4 Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a zaplatit jeho úplnou cenu včetně DPH a všech poplatků. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze v případě, že dodané zboží není ve shodě s kupní smlouvou, je poškozené nebo zásilka není úplná. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít a zaplatit, má vůči němu prodávající nárok na náhradu škody tím způsobené, zejména na náhradu nákladů na dopravu zboží.

3.5 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost původního obalu. Kupující je povinen rovněž aspoň vizuálně zkontrolovat, zda není zboží poškozené, a zda je kompletní. Převzetí zásilky stvrdí kupující podpisem přepravního listu.

3.6 V případě zjevného poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat řidiče přepravce a sepsat s ním protokol o škodě. O nepřevzetí zboží a poškození zásilky je kupující povinen informovat neprodleně prodávajícího, který je povinen dodat jiné bezvadné zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pozn.: Doporučujeme kupujícímu, aby pro lepší průkaznost udělal i fotografie poškozeného zboží a tyto zaslal emailem prodávajícímu.

 

4. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

4.1 Kupující - spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovny prodávajícího v Havířově, ul. Petřvaldská 79. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej kupující - spotřebitel převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a originálního, pokud možno nepoškozeného, obalu.

4.2 Náklady na zaslání takto vraceného zboží, nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese kupující - spotřebitel. Zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo ke znehodnocení zboží, ani jeho originálního obalu. V případě, že zboží bylo posláno kupujícímu - spotřebiteli bezplatně (což je např. zboží o ceně vyšší než 5 000,- Kč vč. DPH – viz bod 2.3), prodávající má vůči kupujícímu - spotřebiteli nárok na náhradu nákladů spojených s odesláním tohoto zboží, a to v paušální výši 500,- Kč.

4.3 Pokud kupující - spotřebitel zboží zaslal zpět včas a v řádném stavu (viz bod 4.1 a 4.2), vrátí mu prodávající uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH (popř. sníženou o paušální částku – viz bod 4.2) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.

4.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu.

5. Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.1 Prodávající poskytuje na zboží prodávané kupujícímu - spotřebiteli při koupi zboží pro soukromou potřebu zákonnou záruku v délce 24 měsíců a kupujícímu - podnikateli při koupi zboží pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití smluvní záruku v délce 24 měsíců (§429-431 Obchodního zákoníku). Ke zboží o vyšší hodnotě je přiložen vyplněný záruční list.

5.2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu nebo zápisem opravny do Záručního listu.

5.3 Platnost záruky u spotřebičů je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, které musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům. Podmínkou je rovněž dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu spotřebiče tak, jak je uvedeno v Návodu na obsluhu a použití. Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci, tyto práce je nutné provést při instalaci výrobku.

5.4. Záruka se nevztahuje na:
- vady způsobené použitím zboží v rozporu s Návodem k obsluze a použití
- vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, chybou v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady výměnných částí a součástí (např. pojistky, filtry apod.)
- vady způsobené vnějšími vlivy (např. poškození při přepravě, stěhování, jiné manipulaci, živelné události)
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou.

Dále se záruka nevztahuje na:
- normální opotřebení zboží při užívání
- vady vzniklé špatným zacházením nebo zanedbáním údržby
- estetické vady zboží a jeho při provozu namáhaných dílů a ploch (např. nerezové plochy dřezů, tlačítka, gumové části, sklokeramické povrchy varných desek,  a příslušenství jako jsou pečící plechy, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby)
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot, kromě světelných zdrojů u mikrovlnných trub

5.5 Kupující může uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) oznámením vad prodávajícímu výhradně písemně, a to poštou nebo e-mailem na jeho zde uvedenou adresu. Přitom je povinen oznámit reklamované vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. V oznámení o reklamaci zboží je nutné reklamované vady podrobně popsat.

5.6 Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a u spotřebičů i řádně vyplněného záručního listu (s datem uvedení do provozu).

5.7 Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace a o způsobu jejího vyřízení. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

5.8 V případě, že kupující v rámci reklamace odesílá zboží zpět prodávajícímu, je povinen toto zboží opatřit vhodným obalem, který odpovídá nárokům na přepravu tak, aby bylo zajištěno před poškozením.

5.9 Při prokazatelně neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací, zejména výjezd servisního technika a ztrátu času spojeného s tímto výjezdem.

5.10 Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran tímto reklamačních řádem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními platného právního řádu ČR.

5.11  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

 

6. Ochrana dat

6.1 Společnost WERTO s.r.o. se zavazuje, že všechny údaje o kupujícím, které získá v souvislosti s jeho objednávkou zboží, budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje mohou být poskytnuty dalším subjektům, zejména přepravním společnostem, pouze v nezbytném rozsahu za účelem vyřízení objednávky.

6.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

 

 

7. Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícími na straně druhé se řídí českým právním řádem, přičemž v případě, že kupujícím je podnikatel (fyzická či právnická osoba), který jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, případně jiná osoba uvedená v § 261 obchodního zákoníku, řídí se tyto vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku – zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Ve všech ostatních případech (zejm. pokud kupujícím je konečný spotřebitel) se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

  

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa provozovny:
WERTO s.r.o.
Petřvaldská 79
736 01 Havířov-Šumbark

E-mail: info@werto.cz
Telefon/ fax: +420 596 884 704

IČ: 42766800
DIČ: CZ42766800
Firma je zapsána u Rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1823

 

Společnost WERTO s.r.o. je od 1.3.2017 zapojena do systému EET.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.